Życie Siedleckie 12

Cena 2,50 zł w tym 8% VAT • Numer 12/2020 • m@il: redakcja@zyciesiedleckie.pl Piątek 20 marca 2020 • Nr indeksu 238228/B/X • ISSN 1643-2010 Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w ciągu kilku dni liczba zaka- żonych przekroczy tysiąc osób. Na szczęście, na chwilę obecną w Siedlcach i okolicach nie ma stwierdzonego przypadku zaka- żenia. Codziennie na oddział za- kaźny siedleckiego szpitala zgła- szają się pacjenci, aby wykonać badania na obecność wirusa. Przebadano ponad osiemdzie- siąt osób. Na szczęście miały wynik negatywny. Odpowiedzialność, rozwaga, rozsądek to słowa odmieniane dzisiaj przez wszystkie przypad- ki. Nic w tymdziwnego to słowa klucze do przetrwania tej trud- nej, ale nie beznadziejnej sytu- acji. Obowiązująca nas wszyst- kich kwarantanna jest warto- ścią nadrzędną, która pozwoli zadbać o zdrowie i bezpieczeń- stwo. Mamy do czynienia z sy- tuacją nadzwyczajną, która przewartościowuje nasze prio- rytety. To co jeszcze przed tygo- dniem, czy miesiącem było dla nas bardzo istotne, dzisiaj, w obliczu prawdziwego zagro- żenia, schodzi na dalszy plan. Pozostańmy w domu, stosujmy się do zaleceń i zarządzeń. Nie zapominajmy jednak o osobach starszych, samotnych, potrze- bujących. Potrafimy się jedno- czyć w chwilach zagrożenia. Tak będzie i tym razem. Najgorsze dopiero przed nami? Przed niektórymi szpitalami zostały rozstawione namioty, które są tzw. śluzą dla osób zgłaszających się do placówki. Sąmiejscemdo wstępnego diagnozowania osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. To tamprzebywają pacjenci, którzy czekają na wyniki badań. Jeżeli jest on negatywny są wysyłani do domów, jeżeli wystąpi pozytywna weryfikacja trafią na oddział zakaźny. W Polsce wzrasta liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa, przybywa osób hospitalizowanych, objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym. FOT. JANUSZ MAZUREK REGION Placówki służby zdrowia wstrzymały planowe przyję- cia. Zawieszone zostały przy- jęcia w siedleckich porad- niach i przychodniach. Ozna- cza to, że do odwołania nie będą wykonywane szczepie- nia i bilanse, a pacjenci mo- gą kontaktować się telefo- nicznie. Lekarze będą udzie- lać konsultacji przez telefon, wydawane będą e-recepty, które później można zreali- zować w aptekach. Działać będzie tzw. teleopieka. STRONA 2 Tylko z zagrożeniem życia SIEDLCE Prezydent Andrzej Sitnik zaapelo- wał o ostrożność i troskę, a także o pomoc słabszym i potrzebują- cym. Prosił o ograniczenie wycho- dzenia z domu i załatwianie spraw urzędowych drogą mailo- wą. Poinformował o ogranicze- niach w ilości przyjmowanych in- teresantów w siedleckim BOI. Za- apelował o otoczenie troską dzieci i młodzieży, którymi z uwagi na brak zajęć w szkołach należy za- opiekować w sposób odpowie- dzialny z ograniczeniem wycho- dzenia z domu do miejsc publicz- nych. STRONA 8 Wzajemna pomoc i opieka FOT. JANUSZ MAZUREK - Na terenie miasta istnieje 45 fundacji oraz około 180 różnego typu stowarzyszeń. Mamy wypracowane zasady współpracy z nimi przy podziale środków finansowych - mówi Leszek Borkowski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Siedlce. strona 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=