niemiecki_02_okladka.indd - page 1

44
Renata
Rybarczyk
1
1
Dr Renata Rybarczyk jest adiunktem wbZakładzie Dydaktyki Języka Niemieckiego IFG UAM wbPoznaniu.
Na przestrzeni wieków architektura asymilowała
się nierozerwalnie ze sztuką. Stanowiła połącze-
nie użyteczności ib piękna. Tworząc swoje dzieła,
architekci, tak jak ibartyści zbkręgu innych dziedzin
sztuki inspirują się otaczającym światem, pozosta-
wiając po sobie budowle jednoznacznie kojarzone
zbokresem, wbktórym żyją ibtworzą. Architekci byli
ibsą przecież kreatorami rzeczywistości danej epoki,
która wnosi coś tylko swojego, osobliwego do kul-
tury światowej.
Większość artystów przejawia zdolności do wy-
obrażania sobie czegoś, co nigdy przedtem nie
istniało. Zb ich, niekiedy sennych pragnień rodzą
się nowatorskie ib zachwycające projekty. Dewi-
zą, że wszystko, co robi człowiek ib co go otacza
może być ciekawe, twórcze ibestetyczne kierował
się m.in. austriacki artysta Friedensreich Hundert-
wasser. Pozostałe po nim malarstwo ib projekty
architektoniczne to przykład jego dążenia do od-
nalezienia piękna wb codzienności – wb budynku
mieszkalnym, dworcu kolejowym czy… miejskiej
ciepłowni wbSpittelau.
Wb niniejszym artykule przedstawiamy Państwu
biografię Friedensreicha Hundertwassera, który był
jednym zb najbardziej kontrowersyjnych twórców
ubiegłego stulecia. Mamy nadzieję, że zapropo-
nowane ćwiczenia dla grup ob średniozaawanso-
wanym poziomie biegłości językowej sprawią, że
przygotowane zajęcia będą atrakcyjne, abnasi pod-
opieczni, nie tylko poznają postać Hundertwasse-
ra, ale również będą zmotywowani do dalszego
poszukiwania informacji dotyczących jego twór-
czości.
Zadania zaproponowane poniżej są pomyśla-
ne jako podstawa do treningu sprawności czyta-
nia ze zrozumieniem ib mówienia. Zadanie pierw-
sze (załącznik nr 1) odnosi się do wiedzy uczniów
obtym, kim był Friedensreich Hundertwasser. Ucz-
niowie, jeśli tego nie wiedzą, formułują przy po-
mocy nauczyciela dokończenie zdania:
Friedens-
reich Hundertwasser war ... .
Wb załączniku nr 2
są trzy zadania. Pierwsze polega na przeczytaniu
biografii artysty. Po drugim przeczytaniu tekstu
uczniowie powinni możliwie szybko udzielić od-
powiedzi na pytania zb zadania drugiego ib zebrać
wb tabelce do zadania trzeciego informacje doty-
czące najważniejszych wydarzeń wbżyciu Hundert-
wassera. Po wypełnieniu tabelki uczniowie pracują
wbparach odpytując się zbinformacji obartyście.
Wbkolejnym załączniku są również trzy zadania.
Pierwsze polega na zakreśleniu właściwej odpo-
wiedzi dotyczącej stylu Hundertwassera. Pozostałe
dwa zadania mają pobudzić uczniów do refleksji
ibprzeprowadzenia rozmowy na temat twórczości
artysty.
Wbramach zadania domowego można zapropo-
nować uczniom przygotowanie krótkiej informacji
obinnym, światowej sławy architekcie.
Friedensreich
Hundertwasser
– Maler und
Architekt
... czyli obarchitekcie, którego
styl może nieco zaskakiwać
Proponowane odpowiedzi
Załącznik nr 1
Friedensreich Hundertwasser war Maler und Architekt.
Załącznik nr 2
2a) Der österreichische Künstler, der 2000 verstorben ist,
hießbFriedensreich Hundertwasser.
2b) Sein Künstlername lautete
Hundertwasser
und ergibt sich
daraus, dass
sto
in slawischen Sprachen hundert heißt.
2c) Seine erste Ausstellung fand in seiner Heimatstadt Wien
statt.
2d) Alle seine Bauwerke sind farbenfroh und haben runde
Bauformen, ungleiche Fenster, vergoldete Zwiebeltürme und
dazu Bäume auf den Dachflächen.
2e) Das Hundertwasserhaus steht mitten in Wien.
Załącznik nr 3
1. Typisch für Hundertwasser sind:
unsymmetrische Formen
Blumen und Bäume auf den Terrassen
bunte Fassaden
• kleine bunte Fenster
• fröhliche Farben
• krumme Linien
goldene Kuppeln
eine originelle und lustige Architektur
Powered by FlippingBook