Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada r. •

www.tzo24.info

3

HURT - DETAL

Ścigów k.Strzeleczek

ul. Wiejska 39

CIĘTYCH i DONICZKOWYCH

jodła kaukaska, świerk srebrny,

świerk pospolity, świerk serbski,

sosna czarna.

tel. 504 003 280

SPRZEDAŻ

CHOINEK ŻYWYCH

Na terenie powiatu krapkowickiego

DOWÓZ GRATIS

K

iedy i w jakim celu

powstało Stowa-

rzyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Su-

chy Bór?

- Stowarzyszenie jest or-

ganizacją non-profit, które

powstało w 2002 roku z inicja-

tywymieszkańców oraz przed-

stawicieli lokalnych władz. Ma

na celu przede wszystkim do-

bro i rozwój naszej wsi. Głów-

nym celem stowarzyszenia są

działania na rzecz rozwoju i

promocji wsi Suchy Bór, na

rzecz mieszkańców, społecz-

ności lokalnej oraz na rzecz

członków

stowarzyszenia.

Opracowywanie i promocja

własnych projektów rozwoju

wsi, ochrona środowiska, upo-

wszechnianie turystyki, sportu

i rekreacji, promocja zdrowia,

wspieranie kobiet oraz aktywi-

zacja ludności wiejskiej.

- Na czym skupia się dzia-

łalność stowarzyszenia? Co

udało się zrobić do tej pory?

- W pierwszych latach

działalności

stowarzyszenie

brało czynny udział w uzgod-

nieniach budowy kanalizacji w

Suchym Borze. Starania zosta-

ły ukoronowane wybudowa-

niem, przy wydatnej pomocy

Unii Europejskiej oraz władz

gminy, kanalizacji sanitarnej w

naszej wiosce. Stowarzyszenie

brało czynny udział również

w organizacji festynu rodzin-

nego w ramach „Otwartych

drzwi” Opolskiego Ośrodka

Rehabilitacji Dzieci i Młodzie-

ży „Ordim” w Suchym Borze,

na ten cel uzyskano dotację z

Fundacji Batory. Z inicjatywy

ówczesnych władz Stowarzy-

szenia została stworzona przez

firmę datamax na terenie

naszej wioski sieć bezprzewo-

dowego dostępu do internetu.

W roku 2007 dotychczasowy

zarząd podał się do dymisji. W

skład nowego Zarządu weszli:

Wacław Puciłowski – Prezes,

Dorota Szczęsny oraz Hanna

Puślecka jako członkowie Za-

rządu. W latach 2007-20015

działalność władz Stowarzy-

szenia była ograniczona i mało

aktywna i dopiero wiosną

2015 roku znalazła się grupa

mieszkańców, która doprowa-

dziła do wznowienia statuto-

wej działalności stowarzysze-

nia. W wyniku tych działań

powołano w maju 2015 roku

nowe władze stowarzyszenia.

Działa ono jako apolityczne,

dobrowolne zrzeszenie o ce-

lach niezarobkowych.

- Jakie stowarzyszenie

miało plany na rok 2017?

- Na ten rok stowarzy-

szenie przewidziało w swojej

działalności

kilka

zadań.

Pierwszym jest gazyfikacja

naszej wsi, mamy za sobą spo-

tkania w tym temacie. Dużym

projektem była również rewi-

talizacja boiska wielofunkcyj-

nego, którego otwarcie odbyło

się 5 listopada. Ciągle pracuje-

my nad organizacją ciekawych

wydarzeń i zajęć, czym zajmu-

je się w dużej mierze grupa

WKS Suchy Bór.

- Dziękuję za rozmowę.

Z Waldemarem Pogrzebą, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,

rozmawia Leszek Stasik.

Działamy na rzecz mieszkańców

Działasz w stowarzyszeniu? Realizujesz projekt?

Organizujesz wydarzenie?

Zależy Ci na promocji swojego przedsięwzięcia?

Chcesz podziękować grantodawcom bądź sponsorom?

Skontaktuj się z nami! Niech inni się o was dowiedzą!

Tel. 692 190 982,

redakcja@tzo24.info

K

ryminalni

zatrzymali

poszukiwanego za rozbój

20-latka. W jego mieszkaniu

policjanci znaleźli ponad 200

gramów narkotyków.

Sąd Rejonowy w Opolu po-

szukiwał 20–letniego mieszkańca

Opola.Mężczyznamiał zasądzoną

karę pozbawienia wolności za roz-

bój. Sprawą zajęli się kryminalni.

Funkcjonariusze na podstawie

pracy operacyjnej ustalili miejsce

pobytu mężczyzny. Podczas jego

zatrzymania wyczuli wońmarihu-

any. Już po chwili w puszce scho-

wanej w szafce kuchennej znaleźli

susz roślinny. Badanie narkoteste-

rempokazało, że jest to ponad 200

gramów marihuany. Mundurowi

ustalili, że mężczyzna przywiózł

narkotyki z Holandii.

Zebrane przez śledczych do-

wody pozwoliły na przedstawienie

20-latkowi zarzutu posiadania

narkotyków. Za taki czyn grozi

kara nawet do 3 lat więzienia.

Mieszkaniec Opola trafił już do

więzienia, gdzie odbywa wcześniej

zasądzoną karę.

red. (ls)

K

ryminalni z Opola zatrzy-

mali mężczyznę podejrze-

wanegooprzestępczość narkoty-

kową. Mężczyzna w mieszkaniu

uprawiał konopie indyjskie. Te-

raz grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Wo-

jewódzkiej Policji podejrzewali

26-latka z Kędzierzyna-Koźla o

związek z przestępczością narko-

tykową. Funkcjonariusze przy-

puszczali, że mieszkaniec miasta

może uprawiać marihuanę w

swoimmieszkaniu.

Tam, w jednymz pokoi, mun-

durowi znaleźli kilka roślin konopi

indyjskich oraz woreczek struno-

wy z suszem roślinnym. Badanie

narkotesterem pokazało, że jest to

marihuana. Mężczyzna tłumaczył,

że nasiona konopi kupił w sklepie

internetowym. 26-latek został

zatrzymany. Mieszkańcowi miasta

zostały przedstawione zarzuty

uprawiania i wytwarzania narko-

tyków. Za taki czyn grozi kara do

3 lat więzienia.

red. (ls)

Siedział za rozbój, „dołożą”

mu za narkotyki

Nasiona z internetu,

„trawka” w mieszkaniu