Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

4

OZIMEK

W

sobotni wieczór 18 li-

stopada zgromadzeni

w Domu Kultury widzowie

mieli okazję zobaczyć dwa

tegoroczne spektakle teatru

Fieter.

O godzinie 18.00 rozpo-

częto wieczór dramatem Wil-

liama Saroyana „Jest tam kto?”,

w którym wystąpili Marysia

Brejwo, Tomasz Mehl oraz Mi-

chał Rogacki. Ostatni z akto-

rów był równocześnie autorem

muzycznej oprawy spektaklu

(gitara akustyczna). Po prze-

rwie twórcy zaprosili widzów

na tragigroteskę „Depresja

selera”, opartą na dramacie

Filipa Bajona „Wahadełko” i

tekstach Roberta Konowalika.

W spektaklu wystąpili: Ra-

dosław Czupryński, Paulina

Musiał, Anna Juros - Brejwo,

Tomasz Huras, Hanna Spólna

oraz Roman Bereźnicki, autor

muzyki do spektaklu (trąbka).

Oba przedstawienia reżysero-

wał Robert Konowalik.

red. (ls), fot. (DK Ozimek)

D

obrze w swoim pierw-

szym

meczu

zapre-

zentował się zespół PGKiM

Ozimek/Grodziec w trzeciej

lidze koszykówki.

Drużyna

prowadzona

przez trenera Piotra Bąka dość

pewnie pokonała na swoim

terenie zawodników MMKS

Kędzierzyn-Koźle. Przyjezdni

praktycznie na żadnym etapie

spotkania nie stanowili wy-

równanego rywala dla ozim-

skiego trzecioligowca. To do-

bre wieści, biorąc pod uwagę

fakt, że drużyna trenera Bąka

złożona w tym sezonie ma być

wyłącznie z wychowanków i

osób pochodzących z terenu

gminy Ozimek. Jak widać

jednak, pierwszy sprawdzian

drużyna PGKiM zdała „kon-

certowo”.

PGKiM Ozimek

Grodziec - MMKS

Kędzierzyn Koźle 73-33

(22-7, 21-8, 13-9, 17-9).

Ozimek: Paweł Janicki

19 (26 zb), Maciej Opie-

la 19 (1x3), Przemysław

Stańczyk 10 (1), Andrzej

Szymczak 7 (1), Adam

Wrzecionek 7 (1), Patryk

Kwik 6, Tomasz Dawido-

wicz 3 (1), Kamil Szuleko

2. Trener Piotr Bąk.

MMKS Kędzierzyn-

-Koźle: M. Marcyniuk 13

(1), F. Caryński 6, B. Wie-

chorek 5, A. Daroszewski

4, T. Cholaś 3 (1), M. Wą-

sik 2, M. Kozica, O. Słota,

Król. Trener Andrzej Sitek.

(ls), fot. nasz-basket.pl

Tego wieczora w Ozimku można było obejrzeć dramat

i tragigroteskę.

Dwie sztuki w jeden wieczór

Ekipa z Ozimka nie dała więk-

szych szans przyjezdnym z Kę-

dzierzyna-Koźla.

Udany powrót na halę

D

zięki

termo-

mo d e r n i z a c j i

obiekt

Przed-

szkola Publicz-

nego nr 2 w Ozimku znacz-

nie obniży koszty swojego

utrzymania.

Gmina Ozimek ogłosiła

na swoich stronach duży

projekt termomodernizacji

obiektu PP nr 2, mieszczą-

cego się przy ulicy Korczaka

10 w Ozimku. Samorządo-

wi udało się uzyskać spore

dofinansowanie na ten cel,

pochodzące ze środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Programu Operacyj-

nego Województwa Opol-

skiego na lata 2014-2020.

Pieniądze, o którym mowa,

są niebagatelne – magistrat

w Ozimku otrzymał na ten

cel 1 192 960,89 złotych. Do

tej kwoty gmina „dorzuca”

prawie milion złotych, co

łącznie podnosi koszty pro-

jektu do kwoty 2 172 970,65

złotych.

Jak informują przedsta-

wiciele gminy, celem pro-

jektu jest poprawa komfortu

cieplnego i jakości użytko-

wania budynku Przedszkola

Publicznego nr 2 w Ozimku

poprzez jego termomoder-

nizację. Projekt realizuje

cele zgodne dla poddzia-

łania 3.2.2 Efektywność

energetyczna w budynkach

publicznych

Aglomeracji

Opolskiej w postaci celu

szczegółowego 2: Zwiększo-

na efektywność energetycz-

na w sektorze publicznym i

mieszkaniowym. Realizacja

projektu podniesie efektyw-

ność energetyczną budynku

przedszkola”.

Projekt prowadzonych

prac skupia się przede

wszystkim na poprawie

bilansu

energetycznego

placówki. Zadaniem na-

łożonym na wykonawcę

prac jest obniżenie kosztów

eksploatacyjnych. Można to

osiągnąć za pomocą przewi-

dzianego w projekcie szere-

gu prac remontowych. Są to

między innymi docieplenia

dachu, ścian zewnętrznych,

ścian w gruncie i stropu przy

przepływie ciepła z dołu do

góry. W „Dwójce” wymie-

nione zostaną też okna,

drzwi i system cieplny do

przygotowania ciepłej wody

użytkowej.

W samym obiekcie zain-

stalowane zostaną nowocze-

sne ogniwa fotowoltaiczne

i zmodernizowane zostanie

oświetlenie w budynku. Dzię-

ki temu doprowadzi to do

stworzenia w pełni funkcjo-

nalnej infrastruktury przy

jednoczesnym

obniżeniu

kosztów eksploatacyjnych.

Zadanie termomoderniza-

cji Publicznego Przedszkola nr

2 zostało rozłożone na okres

dwóch lat. Prace Rozpoczęły

się 25 lipca 2016 roku. Ich za-

kończenie przewidziano na 26

września 2018 roku.

(ls)

Dwa miliony

na ocieplenie

N

atalia Szponder z Ozim-

ka weźmie udział w

zawodach najbardziej presti-

żowej ligi karate na świecie.

W środę 22 listopada

mieszkanka naszej gminy, a

zarazem najbardziej rozpo-

znawalna karateczka naszego

regionu, wylatuje na Okinawę,

by reprezentować nasz kraj,

rywalizując z najlepszymi

zawodnikami Karate WKF

na świecie. Życzymy udanego

startu i pobicia wyniku z nie-

dawno rozegranego turnieju

tej samej rangi w Salzburgu w

Austrii, gdzie Natalia zakoń-

czyła rywalizację na 9. pozycji,

co i tak jest sporym osiągnię-

ciem, biorąc pod uwagę, że w

jej kategorii wystartowało 80

zawodniczek. Ozimscy kara-

tecy nie próżnowali i starto-

wali między innymi na takich

turniejach jak: Mistrzostwa

Ziemi Legnickiej, Grand Prix

Ostrawy, Puchar Gór Opaw-

skich, Cuprum Cup 2017 i

wspomnianym już wcześniej

Premier League w Salzburgu/

Austria, z których przywozili

po kilka medali. Wśród me-

dalistów tych zawodów byli:

Bartosz Pruski, Michał Talaga,

Mateusz Łapot oraz Natalia

Szponder. Choć wszyscy za-

sługują na uznanie, chcieliby-

śmy skupić się na wynikach

Natalii, gdyż to ona ma bardzo

duże szanse na reprezentowa-

nie Polski podczas olimpiady

w Tokio w 2020 roku, podczas

którego karate zadebiutuje

jako dyscyplina olimpijska.

Jeszcze niespełna dwa mie-

siące temu Natalia zajmowała

72. pozycję w rankingu świa-

towym Karate WKF. Dzięki

ostatnim startom mieszkanka

gminy Ozimek „podskoczyła”

w tabeli na 56. pozycję i do

osiągnięcia założeń na ten rok

pozostało jej jeszcze mini-

mum sześć pozycji. Trzymamy

kciuki za realizację tej ambicji!

Natalia po przyjeździe z

Japonii wystartuje na Aka-

demickim Pucharze Polski,

którym zakończy starty w tym

roku.

red. (ls),

źródło: Karate Nidan

Nasza zawodniczka będzie

walczyć w Japonii

Natalia Szponder już wczoraj wyleciała na Okinawę.

P

odopieczni Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Ozimku

dostali się do finału konkur-

su kolęd w ramach Jarmarku

Bożonarodzeniowego, orga-

nizowanego przez Związek

Młodzieży Mniejszości Nie-

mieckiej.

Szkołę będą reprezento-

wać Anna Ginter - kategoria

solista, Natalia Nowak i To-

masz Zając, Natalia Nowak i

Maja Czerepaniak – wszyscy

w kategorii duety. Świąteczne

piosenki i kolędy zaśpiewane

w języku niemieckim zapre-

zentują już 17 grudnia na

Rynku w Opolu. Gratulujemy

i życzymy powodzenia!

Źródło: (PSP nr 3 Ozimek)

J

uż w najbliższą sobotę

(25 listopada) w Szkole

Podstawowej nr 3 w Ozimku

odbędzie wyjątkowa impreza

sportowo - charytatywna. Ser-

decznie zapraszamy!

„Charytatywny Maraton

Fit Day dla Marysi” to połą-

czenie treningu i wydarzenia

wspierającego potrzebujących.

W sobotę od godziny 15.00

instruktorki Monika Babij,

Małgorzata Kozłowska, Ka-

tarzyna Graczykowska, Anna

Awdejuk i ich przyjaciele

przeprowadzą z uczestnikami

intensywny trening dyscyplin

z roku na rok zyskujących

coraz większą popularność:

przede wszystkim zumby,

wzmacniania brzucha, jump,

tańca brzucha i jogi.

Nie zabraknie również

atrakcji

pozasportowych.

Przed zgromadzonymi wy-

stąpią również podopieczni

– młodzi artyści ze Stowarzy-

szenia „Akces” oraz zespół

taneczny Super Mums. Frajdę

będą mieli również najmłodsi,

do których skierowane będą

atrakcje: malowanie twarzy i

skręcanie baloników.

Wstęp kosztować będzie

20 złotych dla dorosłych i 10

złotych dla uczniów. Zaznaczyć

należy, że całkowity dochód z

imprezy przeznaczony jest dla

ciężko chorej Marysi Marek.

(ls)

Bądź „fit” i pomóż Marysi

Uczniowie „Trójki” zaśpiewają

dla opolan