Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

5

PRÓSZKÓW

O

kazuje się, że

budowa

ścieżki

rowerowej

ze

Złotnik na Pomo-

logię jest zagrożona. Gmina

chce jednak koniecznie sko-

rzystać z ostatniego rozdania

środków europejskich na

tego typu inwestycje i planuje

wybudować ścieżkę w Zimni-

cach Wielkich i Małych.

Gmina Prószków wraz

z 9 innymi jednostkami sa-

morządu ubiegała się o do-

finansowanie z Aglomeracji

Opolskiej na projekt pod

nazwą „Budowa infrastruk-

tury pieszo-rowerowej w

powiecie opolskim – etap II

oraz budowa centrum prze-

siadkowego w Gminie Lewin

Brzeski”. W lipcu pisaliśmy

o tym, że budowa ścieżki

rowerowej na trasie Złotni-

ki-Pomologia jest już pewna,

ponieważ projekt uzyskał

dofinansowanie. Tymczasem

jego realizacja jest mocno

zagrożona.

– To miał być wielki pro-

jekt, brało w nim udział kilka

gmin – wyjaśniała burmistrz

Róża Malik podczas sesji 10

listopada. – Zarząd woje-

wództwa przyznał pieniądze,

ale niestety nie możemy pod-

pisać umowy, bo z tego zada-

nia nie wywiązała się gmina

Łubniany, która już czwarty

raz chce przełożyć termin

wykonania swojego zadania.

Bez jednego z partnerów my

nie możemy w ogóle podjąć

działań. Prawdę powiedziaw-

szy, to zadanie jest bardzo

zagrożone. Jeżeli nawet Łub-

niany się wywiążą, to wszyscy

będziemy mieli nóż na gardle

z terminami. Nie porzucamy

tego pomysłu, ale chcemy

podjąć próbę realizacji innej

inwestycji.

Gospodyni gminy, widząc

taki problem, postanowiła

ubiegać się w Aglomeracji

Opolskiej o dofinansowanie

na zadanie pod nazwą „Budo-

wa ścieżki pieszo-rowerowej

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr

415 na terenie miejscowości

I

nwestycje w poszczegól-

nych sołectwach i stolicy

gminy w telegraficznym

skrócie. Boguszyce wzboga-

ciły się o 10 kompletów sto-

łów biesiadnych oraz 2 drew-

niane tablice ogłoszeniowe.

W ostatnim czasie wycięto w

tym sołectwie krzewy z ulicy

Złotnickiej.

Na terenie wiejskim w

Zimnicach Wielkich ułożono

kostkę brukową, został rów-

nież utwardzony teren przy

placu wiejskimw Jaśkowicach.

Zakończyła się przebudowa ul.

Górki w Zimnicach Małych.

Zlecono czyszczenie rowów

melioracyjnych w Przysieczy i

w Nowej Kuźni.

Odcinek pobocza ul. Igna-

cego Krasickiego, jak też część

nawierzchni ul. Polnej w Pró-

szkowie zostały oczyszczone z

traw i chwastów. Naprawiono

uszkodzony murowany gazon

kwiatowy na rynku w Prósz-

kowie. Zakończyła się budowa

kanalizacji deszczowej w rejo-

nie ul. Korfantego.

Prószków ma już nowe

tabliczki z nazwami ulic: Ry-

nek i Ignacego Krasickiego.

Przypomnijmy, że zostały one

zmienione ze względu na usta-

wę dekomunizacyjną. Przy

okazji tabliczki z nazwą ulicy

Aleja pojawiły się w Ligocie

Prószkowskiej.

Trwają już przygotowania

do planowanych na 2018 rok

uroczystości 10-lecia Prósz-

kowskiej Parady Orkiestr z

udziałem Orkiestry Reprezen-

tacyjnej Federalnych Sił Zbroj-

nych Niemiec. Gmina nawią-

zała kontakt z Konsulatem

RFN, StarostwemPowiatowym

w Raciborzu oraz Związkiem

Niemieckich

Stowarzyszeń

Społeczno-Kulturalnych w Pol-

sce w celu ustalenia możliwości

współfinansowania imprezy.

(am), fot. (kb)

P

iłkarze z rocznika 2007

trenujący przy Ośrodku

Kultury i Sportu w Prósz-

kowie po raz pierwszy wzięli

udział w Międzynarodowym

Turnieju Api Cup w Zako-

panem. Młodzi chłopcy pod

opieką trenerów Jarosława

Kublina i Mariusza Staniowa

zajęli drugie miejsce w Lidze

Europy.

Międzynarodowe Turnie-

je Api Cup rozgrywane są w

Zakopanem, przez trzy dni ry-

walizują tu zespoły w poszcze-

gólnych kategoriach wieko-

wych. W dniach 3-5 listopada

do walki o zwycięstwo przy-

stąpiło 18 drużyn z rocznika

2007. Były wśród nich m.in.

zespoły z Warszawy, Krako-

wa, Szczecina, Wrocławia,

Nowego Sącza i oczywiście z

Prószkowa. Pierwszego dnia

rywalizacji wszyscy uczestni-

cy zostali podzieleni na dwie

grupy i rywalizowali w nich

na zasadzie „każdy z każdym”.

Łącznie zawodnicy rozegrali

osiem spotkań. OKiS Prósz-

ków ostatni mecz rozgrywał

przeciwko Arkoni Szczecin,

która była wyróżniającą się

drużyną, jedną z lepszych.

Piłkarze z Prószkowa dzięki

bardzo dobrej grze zwyciężyli

3:0.

Po pierwszej części turnie-

ju nastąpił kolejny podział na

dwie grupy zgodnie z zajmo-

wanymi miejscami. W Lidze

Mistrzów znalazło się osiem

pierwszych drużyn, a w Lidze

Europy pozostałe osiem ze-

społów. Zawodnicy ponownie

przystąpili do gry.

Zwycięzcą w Lidze Mi-

strzów został zespół z war-

szawskiej szkółki słynnej

FC Barcelony - FCB Escola

Varsovia, a OKiS Prószków w

rywalizacji Ligii Europy zajął

drugie miejsce. Jest to duże

osiągnięcie młodych piłka-

rzy, ponieważ udowadnia,

że chłopcy nie tylko potrafią

wygrywać z drużynami z

Opolszczyzny, ale również z

większymi zespołami z róż-

nych części Polski.

– Był to pierwszy tak duży

wyjazd dla tych chłopaków,

co mogło być dla nich dodat-

kowym stresem, ale bardzo

dobrze sobie ze wszystkim

poradzili, wszystko musieli ro-

bić sami – mówi trener OKiS

Prószków Jarosław Kublin,

który na co dzień przygoto-

wuje młodych piłkarzy do gry.

Teraz podsumowuje turniej i

chwali swoich zawodników. –

Były słabsze momenty w tym

turnieju, ale zawsze podczas

tak długiej rywalizacji trafia

się jedno czy dwa gorsze spo-

tkania. Wiele czynników się

na to składa: nowe miejsce,

duży turniej, ale chłopcy dali

z siebie wszystko, pokazali się

z bardzo dobrej strony. Mają

prawo być z siebie zadowole-

ni, podobnie jak ich rodzice.

Impreza była zorganizowana

na wysokim poziomie. Był to

bardzo udany wyjazd.

OKiS Prószków ma już

w planach kolejne tak duże

zawody. Na zaproszenie Wi-

dzewa Łódź w dniach 24-26

listopada zagra w Łodzi, a

następnie 20 stycznia pojedzie

do Częstochowy.

(mw),

fot. (OKiS Prószków)

Ścieżka ma przebiegać wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku długości oko-

ło 2,5 km od początku ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich do przystanku autobuso-

wego w Zimnicach Małych.

Jak nie jedna, to druga ścieżka

Chłopcy nie tylko potrafią wygrywać z drużynami z Opolszczyzny, ale również z

większymi zespołami z różnych części Polski.

Na podium Ligi Europy

Zimnice Wielkie i Zimnice

Małe”.

– Strategia niskoemisyjna

Aglomeracji Opolskiej za-

kładała, że ścieżki rowerowe

można budować przy drodze

wojewódzkiej nr 414 od Wi-

nowa przez Górki, Chrzą-

szczyce, Złotniki do Prósz-

kowa i z Prószkowa do drogi

krajowej nr 45, a następnie

drogi wojewódzkiej nr 415

biegnącej przez Zimnice do

Krapkowic. Jako że te inwe-

stycje mogą być realizowane

tylko z partnerami, zwró-

ciliśmy się z propozycją do

miasta Opola i uzyskaliśmy

od nich wstępną zgodę.

Inwestycja przy drodze

wojewódzkiej nie leży w

kompetencjach gminy, za-

tem 30 października Sejmik

Województwa

Opolskiego

powierzył realizację powyż-

szego zadania gminie Prósz-

ków. 10 listopada pozytywną

decyzję o przejęciu inwesty-

cji wyraziła rada miejska.

Dopiero teraz może rozpo-

cząć się praca nad projektem.

– To będzie ostatnie

rozdanie pieniędzy na to

zadanie w ramach Aglome-

racji – mówiła Róża Malik.

– Mamy ostatnią szansę, by

z nich skorzystać. Może się

jednak okazać, że w tej puli

nie będzie tyle środków, ile

jest nam potrzebne. Wstęp-

nie zgodziłam się na zmniej-

szenie dofinansowania, jeśli

się okaże, że nie będzie ono

mogło pokryć 85% wartości

inwestycji. Nie wiem, czy to

będzie konieczne. Uważam,

że powinniśmy koniecznie

skorzystać z tego dofinanso-

wania.

Ścieżka

ma

pobiec

wzdłuż drogi wojewódzkiej

nr 415 na odcinku długości

około 2,5 km od początku

ul. Opolskiej w Zimnicach

Wielkich do przystanku au-

tobusowego w Zimnicach

Małych. Inwestycja oprócz

ścieżki

pieszo-rowerowej

obejmie budowę oświetlenia

oraz odwodnienie. Będzie

realizowana w formie zapro-

jektuj i wybuduj na podsta-

wie programu funkcjonalno-

-użytkowego.

– Cały czas stoimy w cu-

glach i czekamy, aż dostawca

energii założy tam oświetle-

nie – tłumaczyła burmistrz.

– Wtedy postawimy wiaty

przystankowe.

Rada

już

dawno to zaakceptowała,

ale wymogi ZDW są takie,

że nie wolno stawiać wiat

bez oświetlenia. Myślimy,

że zdążymy z tym jeszcze w

tym roku. Żeby ten chodnik

miał sens, musi prowadzić

od przystanku, gdzie chodzi

głównie młodzież dojeżdża-

jąca do szkół średnich, aż do

końca Zimnic Wielkich – do

granicy z gminą Krapkowice.

Podczas sesji przy oma-

wianiu tego tematu padło

pytanie o ścieżkę z Boguszyc

do Opola.

– Nie ma tej ścieżki w

strategii Aglomeracji Opol-

skiej, więc nie możemy się

ubiegać o jej wybudowanie –

przyznała Róża Malik. – Poza

tym nie możemy przejmować

zadań związanych z drogami

krajowymi. Droga krajowa

nie jest drogą samorządową,

my możemy współpracować

jedynie z innymi samorząda-

mi – powiatem, wojewódz-

twem lub inną gminą.

Szczegóły dotyczące bu-

dowy ścieżki w Zimnicach

będzie określać porozumie-

nie zawarte między gminą

Prószków i województwem

opolskim.

(am)

Już trwają przygotowania do przyszłorocznej jubileuszowej edycji Prószkowskiej Pa-

rady Orkiestr.

Ekspresem przez gminę