Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

6

TARNÓWOPOLSKI

P

rzy wjeździe do Tarno-

wa Opolskiego z drogi

krajowej 94 pojawił się nie-

dawno witacz, czyli wielka,

kolorowa tablica z herbem

gminy, rysunkiem tarniny

i informacją dla gości, że

wjeżdżają właśnie do „gminy

z potencjałem”.

Jak można na

niej wyczytać, zasponsorował

ją jeden z tarnowskich przed-

siębiorów. Póki co taki witacz

jest tylko jeden, ale być może

pojawią się kolejne.

(bes)

Wita gmina z potencjałem

Wjeżdżaszdogminy zpotencjałem- tak informujewitacz.

T

o była niezwykła wizyta

– 14 listopada Niepu-

bliczne Przedszkole „Pod

Lasem” w Kątach Opolskich

odwiedzili przedstawiciele

Krapkowickiej Grupy Poszu-

kiwawczo – Ratowniczej: psy

- ratownicy i ich przewod-

nicy. Ci ostatni opowiadali

dzieciom, na czym polegają

działania grupy, a czworono-

gi chętnie chwaliły się swoimi

umiejętnościami i dawały

się głaskać. Przedszkolaki

odbyły też krótkie szkolenie

na temat zachowania się w

przypadku ataku agresywne-

go psa.

(bes),

fot. Krapkowicka Grupa

Poszukiwawczo – Ratownicza

B

lisko 500 osób

wzięło

udział

w II Biegu Tar-

nowskim

pod

Patronatem Wójta Gminy

i Nadleśnictwa Opole, jaki

odbył się w minioną sobo-

tę. Okazał się jeszcze więk-

szym sukcesem niż impreza

ubiegłoroczna.

282 osoby pobiegły w

10-kilometrowym

biegu

głównym, 150 uczestników

– w biegu dzieci i młodzie-

ży, do tego dodać trzeba

jeszcze 25 maszerujących w

biegu nordic walking oraz

kilkanastuosobowy bieg se-

niora… tak wygląda II Bieg

Tarnowski w liczbach. Jest

jeszcze jedna ważna cyfra,

choć jak podkreślają organi-

zatorzy – nie najważniejsza.

To zwycięski czas, który wy-

niósł (dla trasy głównej) 36

minut i 7 sekund. Był gorszy

od rekordu z zeszłego roku o

ponad 2 minuty…

- Był nieco gorszy, ale

wiąże się to z tym, że w I

Biegu Tarnowskim oferowa-

liśmy zwycięzcom nagrody

finansowe

i

przyjechali

do nas wtedy zawodnicy

z Ukrainy i Czech, którzy

biorą udział w takich impre-

zach wyczynowo, zgarniając

dobrze opłacane pierwsze

miejsca – mówi Paweł Kam-

pa, sołtys Tarnowa Opol-

skiego – koordynator biegu.

– Tym razem celowo zrezy-

gnowaliśmy z takich nagród

na rzecz nagród rzeczowych

i pucharów, aby dać większą

szansę wygranej osobom,

które chcą zmierzyć się z

trasą amatorsko. I to się uda-

ło doskonale: we wszystkich

konkurencjach zgłosiło się

prawie o 200 osób więcej niż

rok temu!

W II Biegu Tarnow-

skim pod Patronatem Wój-

ta Gminy, Nadleśnictwa

Opole i „Tygodnika Ziemi

Opolskiej” zwycięzcą w

kategorii mężczyzn został

Kamil Baron z Jasionej (00:

36:07), który rok temu zajął

miejsce III. Wśród kobiet

najlepsza była Barbara Nie-

wiedział – Bieganowska

z Korfantowa (00:38:09).

Oboje są mieszkańcami wo-

jewództwa opolskiego, jeśli

chodzi zaś o uczestników z

Wielkie tarnowskie bieganie

G

mina Tarnów Opolski

uzyskała grant w kon-

kursie „Tu mieszkam, tu

zmieniam” Fundacji Banku

Zachodniego WBK. Dzięki

pozyskanym

pieniądzom

już w grudniu rozpoczną się

przygotowania do urządze-

nia w Raszowej niekomercyj-

nej herbaciarni.

Grant opiewa na 8 tys.

zł, nie jest to może zawrot-

na suma, ale w połączeniu z

wkładem własnym w postaci

pracy społecznej mieszkań-

ców da wymierne efekty,

których - dosłownie - po-

kosztować będzie mógł każdy

chętny. Chodzi bowiem o

utworzenie w budynku wiej-

skiego muzeum (mieści się tu

też biblioteka) „Herbaciarni

pod Kasztanami”. Dotyczący

tej inicjatywy projekt znalazł

się w zwycięskiej konkursowej

setce i to na dodatek w jej ści-

słej czołówce. To niewątpliwy

sukces, gdyż rywalizacja była

duża. Zgłoszeń było aż 1170!

Autorką projektu jest wicewójt

Tarnowa Opolskiego Magda-

lena Chudowska.

- Pomysł jest taki, aby wy-

korzystać piwnicę budynku,

w której dziś mieści się coś w

rodzaju magazynu – tłumaczy

pani wicewójt. – Za uzyskane

pieniądze można będzie za-

kupić materiały budowlane

i meble, a przy udziale chęt-

nych mieszkańców wykonane

zostaną prace remontowe. W

tę inicjatywę zaangażował się

bardzo sołtys Andrzej Mateja

i inne osoby.

Planowana herbaciarnia

ma działać na zasadach nieko-

mercyjnych. Ma to być miejsce

spotkań, edukacji i integracji,

którego główną atrakcją bę-

dzie prawdziwy samowar

zakupiony przez gminę. Opie-

kunką herbaciarni będzie pro-

wadząca raszowskie muzeum

Barbara Mientus. Pod jej

okiem mieszkańcy będą mogli

tu spotykać się przy ziołowych

herbatkach.

- Przy muzeum ma po-

wstać ogródek zielny, a w

ramach zajęć z dziećmi zbie-

rane będą też zioła po lasach

i łąkach, ma to być połączone

z edukacją o właściwościach

i rozpoznawaniu ziół – mówi

Magdalena Chudowska.

Gala rozdania grantów

odbędzie się 28 listopada w

Warszawie. Grant na herba-

ciarnię jest już drugim do-

finansowaniem, jakie udało

się pozyskać gminie Tarnów

Opolski w konkursie Fundacji

Banku Zachodniego WBK.

Dwa lata wcześniej za dotację

wyremontowano na miejsce

spotkań budynek w Nakle.

(bes)

Czworonożni goście odwiedzili dzieci

Goście chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Herbatka z samowara dla każdego

gminy Tarnów Opolski to

najlepiej w biegu wypadli

Paweł Ruszała, który zajął w

klasyfikacji ogólnej miejsce

II i miał tylko o 47 sekund

gorszy wynik od zwycięzcy

oraz Małgorzata Stodtko,

sklasyfikowana na pozycji

92. Wśród biegaczy poja-

wiły się też trzy gwiazdy:

wspomniana wyżej Barbara

Niewiedział–Bieganowska –

dwukrotna złota medalistka

Mistrzostw

Paraolimpij-

skich w Sydney i w Londy-

nie, ambasador biegu – Pa-

weł Góralczyk, reprezentant

Polski w skyrunningu czyli

biegach

wysokogórskich

oraz Paweł Cioch, który

pokonał potrójny triatlon

Ironman. Ci ostatni – jak

podkreśla Paweł Kampa –

pobiegli jednak w imprezie

czysto rekreacyjnie.

- Rekreacja i propa-

gowanie zdrowego stylu

życia - taka jest idea naszej

imprezy – mówi Kampa.

– Udało się doskonale, w

tym roku nowością było

uruchomione na czas biegu

„przedszkole”, czyli zajęcia

dla dzieci, których rodzice

mogli oboje pobiec na trasę

i bieg seniora – gdzie starsze

osoby mogły zmierzyć się z

krótszą, 400-metrową trasą.

Trasy generalnie dosto-

sowane były do możliwości,

przedszkolaki biegały na 200

m, dzieci młodsze na trasie

400-metrowej, a starsze mia-

ły do pokonania 1 km. Każdy

uczestnik (dziecko, dorosły,

senior) otrzymał pamiątko-

wy medal, na dzieci czekały

też soczki i słodycze. Poza

nagrodami dla zwycięzców

(namioty, plecaki, hamaki)

było też 50 nagród losowa-

nych, których zdobycie zale-

żało od łutu szczęścia. Moż-

na było wylosować np. bony

na masaże, karty upominko-

we do sklepów sportowych,

upominki , a nawet… kupo-

ny na świąteczne choinki!

Wydarzenie

organi-

zowało sołectwo Tarnów

Opolski we współpracy z:

Halą Sportową i Gminnym

Ośrodkiem Kultury w Tar-

nowie Opolskim, Urzędem

Gminy w Tarnowie Opol-

skim, Nadleśnictwem Opo-

le, Stowarzyszeniem Opole

Biega, tarnowskim Klubem

Seniora, GKS Piomar, tar-

nowskim OSP. Sołtys Paweł

Kampa już dziś zaprasza na

kolejną edycję!

Beata Szczerbaniewicz,

fot. Konrad Bassek

W biegu wzięło udział prawie pół tysiąca osób.

Dla zwycięzców przygotowano cenne nagrody.

Zacięta rywalizacja w kategori dziecięcej.