Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

8

Z

a nami 5. i 6. kolejka

czwartej edycji Opolskiej

Ligi Badmintona.

Podczas 5. kolejki rywali-

zowało 13 par. W pierwszej li-

dze po raz pierwszy zwyciężyli

Maciej Stępień i Dariusz An-

drzejewski. Tuż za nimi upla-

sowali się Czesław Trzmiel

i Małgorzata Kabarowska.

Trzecie miejsce zajęli Maciej

Lubczyński i Rafał Rasztar.

W drugiej lidze najlepiej

poradzili sobie Feliks Wójcik

i Adam Szymański, dzięki cze-

mu tydzień później mogli za-

grać w pierwszej lidze. Drugie

miejsce przypadło Damianowi

Kowalskiemu i Łukaszowi So-

kołowskiemu. Trzecie miejsce

zajęli Ireneusz Bryla i Ewa

Gliszczyńska.

W 6. kolejce rozgrywki

odbywały się w trzech ligach.

W pierwszej zwyciężyli tym

razem Rafał Jaskólski i Ar-

kadiusz Wieczorek. Kolejne

miejsca zajęli Artur Pupin

i Maciej Stępień oraz Jakub

Czerkawski i Wojciech Woj-

dyła.

Drugą ligę wygrali Rafał

Rasztar i Rafał Pierskala. Na

drugim miejscu znaleźli się

Paweł Wiatr i Sylwia Szew-

czuk, a na trzecim Alan

Gotwald i Jacek Wójcik.

W trzeciej lidze pierwsze

miejsce i awans do drugiej ligi

uzyskali Leszek Chochel i Ma-

teusz Masełko. Drugie miejsce

zajęli Jakub Gola i Krzysztof

Szpryngiel, a trzecie Artur Fo-

lęga i Sebastian Kamiński.

Po sześciu kolejkach w

klasyfikacji

indywidualnej

pierwsze dziesięć miejsc zaj-

mują: Rafał Jaskólski, Maciej

Stępień, Jakub Czerkawski,

ex aequo Czesław Trzmiel i

Małgorzata Kabarowska, Rafał

Rasztar, Dariusz Andrzejew-

ski, Wojciech Wojdyła, Paweł

Wiatr oraz ex aequo Andrzej

Szawłowski i Artur Ciećkie-

wicz.

(sab),

fot. Sławomir Hetmański

KOMPRACHCICE

W

wyjątkowej

lekcji

chińskiej kultury i

języka mieli okazję wziąć

udział uczniowie PSP w Wa-

welnie. Zajęcia poprowadziła

Qiaoyun Cheng z Instytutu

Konfucjusza, która w Polsce

przebywa w ramach wymia-

ny międzynarodowej.

Lekcja była prowadzona w

języku chińskim i angielskim,

w rolę tłumacza wcieliła się

więc nauczycielka języka an-

gielskiego Anna Kaczorowska.

Uczniowie klas 4-7 poznawali

chińską kulturę i uczyli się

podstawowych

chińskich

zwrotów. Po zajęciach potrafili

m.in. przywitać się, pożegnać,

podziękować czy przeprosić w

tym języku.

Na próbach językowych

zajęcia się nie skończyły.

Uczniowie sprawdzili, czy

trudno korzystać z chińskich

sztućców – pałeczek, a pędzel-

kami i tuszem odwzorowywali

pismo obrazkowe.

- Podczas jednej lekcji nie

było możliwe poznać wiele

znaków, ale dzieci miały oka-

zję choć trochę się zapoznać

ze sztuką pisma chińskiego –

mówi dyrektor szkoły Monika

Josek.

Na zakończenie każdy z

uczniów wykonał pędzelkiem

symbol Chin – pandę.

(sab),

fot. (PSP Wawelno)

P

o wygaśnięciu umo-

wy na odbiór śmieci

w gminie zaczną

obowiązywać nowe

zasady odbioru odpadów.

Chcąc uniknąć wysokiej

podwyżki,

samorządowcy

już teraz szukają najlepszego

rozwiązania.

W grudniu ubiegłego

roku minister środowiska

wydał rozporządzenie, które

wprowadziło w całym kraju

obowiązkowy podział na co

najmniej cztery pojemniki na

śmieci w określonym kolorze

(niebieski na papier, zielony

na szkło, żółty na metal i

tworzywa sztuczne oraz brą-

zowy na bioodpady). Nowe

zasady weszły w życie 1 lipca,

przepisy przejściowe rozpo-

rządzenia zezwalają jednak,

aby śmieci były odbierane na

starych zasadach do czasu wy-

gaśnięcia zawartych umów. W

Komprachcicach umowa jest

ważna do końca 2018 roku, sa-

morządowcy już jednak zasta-

nawiają się, jak wdrożyć nowe

przepisy w życie, aby zmiany

nie uderzyły zbytnio miesz-

kańców po kieszeniach. W

tym celu urzędnicy obserwują

nawet, jak z rozporządzeniem

radzą sobie inne gminy.

- Trzeba mieć świado-

mość, że jeden kubeł kosztuje

około 70 zł – mówił podczas

październikowej sesji wójt

Leonard Pietruszka. – My

musimy wprowadzić dwa

dodatkowe pojemniki, nie-

bieski i brązowy, a więc trzeba

doliczyć minimum 140 zł na

posesję, do tego oczywiście

dochodzą opłaty za wywóz.

Zainteresowałem się uchwałą

wprowadzoną w Pszczynie,

gdzie pojemniki mają być za-

stąpione workami, bo to nie

powoduje wzrostu cen, dodat-

kowy koszt dotyczy tylko tych

worków.

Jak dodawał wójt, jeśli w

gminie nie uda się wprowadzić

taniego rozwiązania, podwyż-

kę odczują przede wszystkim

mieszkańcy:

- Nie twierdzę, że rozwią-

zanie z workami jest idealne,

po prostu szukam wyjścia, bo

jeśli po znaczących podwyż-

kach w Polskiej Nowej Wsi i

Osinach za kanalizację dołoży-

my jeszcze śmieci, będzie na-

prawdę trudno mieszkańcom,

których dochody nie wzrastają

tak znacznie jak opłaty – mó-

wił wójt. – Przypominam, że

szefostwo Remondisu obli-

czyło, że po wprowadzeniu

zmian stawka może wynieść

około 25 zł od osoby. Obecnie

wynosi ona 13,60 zł. Myślę, że

to mówi samo za siebie.

Jak zapowiadał włodarz,

przetarg na odbiór odpadów

na nowych zasadach zostanie

ogłoszony najprawdopodob-

niej w okolicach połowy przy-

szłego roku.

(sab)

M

ieszkańcy Domecka po

raz kolejny zabrali się

za upiększanie swojej miej-

scowości. Tym razem odno-

wili skwer przy skrzyżowaniu

ulic Opolskiej i Dworskiej.

We wrześniu społecznicy

zajęli się skwerem przy ulicach

Opolskiej i Zamkowej. Ran-

kiem 4 listopada mieszkańcy

ponownie zakasali rękawy

i odnowili kolejny placyk.

Oczyścili go z liści, gałęzi i

chwastów, skosili trawę wokół

niego i poszerzyli go o żwiro-

we pasy, na których pojawiła

się zieleń w ozdobnych gazo-

nach. Potrzebne materiały i

rośliny zakupiono ze środków

funduszu sołeckiego.

Mieszkańcy poszli za

ciosem i zadbali również o

okolicę:

- Skwer znajduje się nieda-

leko rzeki, więc ochotnicy we-

szli do wody i uporządkowali

dno i brzegi, pozbywając się

gałęzi, wrastających krzewów

i traw – mówi inicjatorka prac

Angelika Giza. – Skoro już

zabraliśmy się do pracy i mie-

liśmy odpowiednie narzędzia,

uporządkowaliśmy też pobli-

ski przystanek autobusowy.

W przyszłym roku miesz-

kańcy planują jeszcze napra-

wić barierki przy rzece i usta-

wić tablicę informacyjną.

(sab), fot. Angelika Giza

W

hali OSiR w Kom-

prachcicach odbył się

turniej minipiłki ręcznej

dziewcząt i chłopców rozgry-

wany w ramach Wojewódz-

kich Igrzysk Dzieci.

W zawodach wzięli udział

uczniowie wszystkich szkół

podstawowych z terenu gmi-

ny. Turniej chłopców był dość

jednostronny – z kompletem

zwycięstw rywalizację wygrała

reprezentacja szkoły z Kom-

prachcic. O wiele bardziej

wyrównane były rozgrywki

wśród dziewcząt, a o końco-

wym triumfie Wawelna zade-

cydował bezpośredni mecz z

Ochodzami, gdyż oba zespoły

w końcowej tabeli zgromadzi-

ły taką samą ilość punktów.

Po turnieju piłki ręcz-

nej liderem klasyfikacji na

„Najbardziej

usportowioną

szkołę gminy Komprachcice

2017/2018” jest Wawelno,

które zdobyło do tej pory 25

punktów. Kolejne miejsca

zajmują: Domecko - 24 pkt.,

Ochodze - 20 pkt., Komprach-

cice - 18 pkt., Polska Nowa

Wieś - 17 pkt. Szkoły zdoby-

wają punkty na wszystkich

zawodach gminnych.

Wyniki turnieju

Dziewczęta:

1. PSP Wawelno

2. PSSP Ochodze

3. PSP Komprachcice

4. PSP Domecko

5. PSP Polska Nowa Wieś

Chłopcy:

1. PSP Komprachcice

2. PSP Domecko

3. PSP Polska Nowa Wieś

4. PSP Wawelno

5. PSSP Ochodze

nad. Piotr Szczubiał

Chcą uniknąć

podwyżki

Mieszkańcy Domecka uporządkowali kolejny skwer.

Domecko znowu w akcji

Kolejne rozgrywki OLB

WWawelnie uczyli się chińskiego

Lekcja chińskiego okazała się wielką atrakcją.

Szkolny turniej szczypiorniaka

Uczennice z Wawelna zajęły pierwsze miejsce.

W zawodach wzięli udział uczniowie wszystkich gminnych szkół.