Przelom nr 5 - page 1

www.przelom.pl
3 zł (w tym 8% VAT)
ISSN 1231-5664
nr 5
(1178)
4 lutego 2015
FOT. TADEUSZ JACHNICKI
Skarżą się nie tylko na
rosnącą biurokrację, ale
także coraz bardziej rosz-
czeniową postawę pa-
cjentów i ich rodzin. Na
wyzwiska.
- Nastawienie do służby
zdrowia nie jest dobre.
Bywa, że rodzina robi
zdjęcia, gdy wykonuję ich
bliskiemu opatrunek. Zda-
rza się nagrywanie tego,
co mówimy. Bardzo czę-
sto słyszymy: wezwę ko-
goś z „Przełomu”, by po-
kazać, jak wy tutaj pracu-
jecie”. I pod taką presją
zaczynamy dyżur - żali się
Jadwiga Matan z oddziału
wewnętrznego chrzanow-
skiego szpitala.
(MOR)
(Rozmowa z pielęgniarką na s. 3,
komentarz na s. 2)
Za kratki trafił 30-letni chrzano-
wianin. W jego mieszkaniu poli-
cjanci znaleźli sporą ilość narkoty-
ków. Prokuratura nie ma wątpliwo-
ści, że mężczyzna nimi handlował.
Z bardzo wstępnych szacunków
wynika, że czarnorynkowa wartość
zabezpieczonej marihuany i amfeta-
miny to ponad 15 tys. zł. Podobno
diler wpadł przez przypadek.
- W trakcie legitymowania męż-
czyzny na ul. Fabrycznej w Chrza-
nowie przez krakowskie oddzia-
ły prewencji, patrolujące miasto, po-
licjanci znaleźli przy nim woreczki
z suszem roślinnym i białym prosz-
kiem. Wstępne badania potwierdziły,
że to 2 gramy marihuany i 4 gramy
amfetaminy – wyjaśnia Robert Ma-
tyasik, rzecznik prasowy chrzanow-
skiej policji.
30-latek trafił do policyjne-
go aresztu. Sprawę przejęli chrza-
nowscy policjanci. Spodziewali się,
że podczas przeszukania mieszka-
nia mężczyzny znajdą kolejne nar-
kotyki, ale nie że będzie ich aż tyle.
Obok trzech gramów marihuany na-
trafili na słoik wypełniony amfeta-
miną. Po zważeniu okazało się, że to
476 gramów.
- Mężczyzna usłyszał zarzut po-
siadania narkotyków, a także ich
udzielania innym osobom w ce-
lu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Głównie dlatego, że je sprzedawał,
wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem
o zastosowanie środka zapobiegaw-
czego w postaci tymczasowego aresz-
tu – wyjaśnia Elżbieta Jopek, proku-
rator rejonowy w Chrzanowie.
Na razie śledczym udało się usta-
lić dwie osoby, które kupiły od za-
trzymanego narkotyki. Sprawa jest
jednak rozwojowa i zapewne będzie
ich więcej. Policjanci pracują też nad
ustaleniem tego, u kogo zaopatrywał
się zatrzymany.
Eliza Jarguz-Banasik
Pół kilo
amfetaminy
w... słoiku
Radni z Krzeszowic zadecydowali
o obniżeniu diet. Przewodniczący
chrzanowskiej rady miejskiej uwa-
ża, że to populizm.
Dla krzeszowickich samorzą-
dowców obniżka oznacza mie-
sięcznie sto złotych mniej w kie-
szeni. Tnąc diety, uznali, że
trzeba być konsekwentnym w re-
alizacji przedwyborczych obiet-
nic.
Przy trzech głosach sprzeciwu
i jednym wstrzymującym, cięcia
stały się faktem.
- Budżet gminy w skali mie-
siąca zaoszczędzi na tym 600 zł,
rocznie 7.200 zł. To symbolicz-
na kwota, ale zawsze coś – mó-
wi przewodniczący Rady Miej-
skiej w Krzeszowicach Adam
Godyń.
Krzysztof Zubik przewodni-
czący Rady Miejskiej w Chrza-
nowie mówi wprost: Taka obniż-
ka to czysty populizm.
Obecnie szeregowi trzebiń-
scy radni otrzymują miesięcznie
1.371 zł. W Chrzanowie dosta-
ją 1.093 zł. W Krzeszowicach po
obniżce 900 zł.
(E)
Populizm?
NZOZ „Trzebinia” sp. z o.o.
zatrudni
na korzystnych warunkach
ze specjalizacją
lekarza rodzinnego
lub internisty
lekarza POZ
32 612 10 02
kontakt telefoniczny
Rozżalony kierowca pró-
buje udowodnić, że za-
rządca autostrady A4
każdego dnia naraża na
niebezpieczeństwo tysią-
ce ludzi. Zainteresował
tym prokuratorów.
Mieszkaniec
Trzebini
skierował sprawę do Proku-
ratury Rejonowej w Chrza-
nowie. Wnioskuje o ukara-
nie Stalexportu oraz odebra-
nie mu koncesji na zarządza-
nie autostradą.
- Zawiadomienie wpły-
nęło 2 lutego. Będziemy je
rozpatrywać – potwierdza
Maria Gruszczyńska-Bu-
czek, zastępca prokurato-
ra rejonowego. Szacuje, że
może to potrwać około mie-
siąca.
Zgłaszający,
prosząc
o zachowanie jego danych
do wiadomości redakcji,
zauważa, że przez 17 lat
Stalexport obowiązku dosto-
sował autostradyA4 do obo-
wiązujących przepisów. Jed-
nym z zarzutów jest brak
oświetlenia na węzłach dro-
gowych: Rudno, Chrza-
nów, Balin, Byczyna, Jeleń,
Brzęczkowice oraz Mysło-
wice.
- Nie możemy się do te-
go ustosunkować, bo o żad-
nym postępowaniu w na-
szej sprawie nie wiemy –
mówi Robert Czechowski,
rzecznik prasowy spółki
Stalexport Autostrada Ma-
łopolska. Abstrahując od
zarzutów stawianych przez
mieszkańca Trzebini, wy-
jaśnia, że węzły na A4 po-
wstały przed 2002 rokiem,
gdy nie obowiązywało jesz-
cze rozporządzenie doty-
czące m.in. ich oświetle-
nia. To wyraźnie zaś stano-
wi, że winny zostać oświe-
tlone przy przebudowie. Na
razie takiej nie prowadzo-
no. W tej chwili przerabia-
ny jest węzeł w Mysłowi-
cach. Na podobne zabiegi
na tych w Rudnie czy By-
czynie w bieżącym roku nie
ma co liczyć. Planowane są
– jak zapewnia Czechowski
– w dalszej przyszłości.
Tadeusz Jachnicki
PIELĘGNIARKI
POD PRESJĄ
Chełmek ma
nowe schronisko
dla zwierząt
s. 16
Grey dla
wstydliwych
o 1. w nocy
s. 3
Tyle dzieci chodzi
do prywatnych
żłobków, przedszkoli,
szkół na ziemi
chrzanowskiej
O konkurencji
dla samorządowej
edukacji s. 5
423
281
344
173
31
Trzebinia
Chrzanów
Krzeszowice
Do prokuratury
ze Stalexportem
ze S
ogłoszenia
FOT. TADEUSZ JACHNICKI
Lutowy rachunek za wodę
i ścieki może cię zaskoczyć.
Opłaty poszły ostro w górę.
s. 3
Woda i ścieki
podrożały,
i to znacznie
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...44
Powered by FlippingBook