Nowa Gazeta Trzebnicka nr 22 - page 1

Nr 22
(966) 26 V – 1 VI 2015 |
1
Nr22(966)26V–1VI2015
| CenazTV:3,50zł(5%VAT) | Redaktor:DanielDługosz | ISSN1234-4982
|
|
Codziennie coś nowego!
¿PLJUöG
Historia 1000 lat
jazdy polskiej
6WU
2%251,., ¥/k6.,(
Kolorowa parada
QDURELïD UDEDQX
6WU
POWIAT
Starosta
pisze do
wojewody
.XS WDñV]H
Z\GDQLH
H JD]HW\
Tylko
• oprocentowanie już od
4,90%
w skali roku
• maksymalna kwota kredytowa-
nia
75 000,00 zł
• okreskredytowaniado
60miesięcy
• możliwość wcześniejszej spłaty
• dowolny cel
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. 0-71/387-43-33,
%DQN 6SyáG]LHOF]\
Z 7U]HEQLF\
REKLAMA
¿
HE\ ZVWDZLÊ ZLQGÚ PX
VLHOLĂP\ SUXÊ VWURS\ QD
JRWRZ\P RELHNFLH KDOD E\ïD
XNRñF]RQD Z SURFHQWDFK
&KFLDïE\P ĝHE\ FL EXUPLVWU]R
ZLH NWöU]\ ]OHFLOL SRF]ÈWNRZÈ
HOLPLQDFMÚ ZLQG\ ] SURMHNWX
VDPL ZQRVLOL WH G]LHFL QD JöUÚ
ļ RSRZLDGDï SU]HG VÈGHP
SURMHNWDQW KDOL VSRUWRZHM
SU]\ 6]NROH 3RGVWDZRZHM QU
Z 7U]HEQLF\ W\P VDP\P
]GUDG]DMÈF NXOLV\ EXGRZ\ WHM
LQZHVW\FML -DNE\ WHJR E\ïR
PDïR PLPR ĝH ]DSODQRZDQR
RJU]HZDQLH JD]RZH WR GR ]D
NRñF]HQLD LQZHVW\FML Z V]NROH
QLH E\ïR SU]\ïÈF]D JD]RZHJR
0Èĝ JUR]Lï
ĝH PQLH ]DELMH
L SRÊZLDUWXMH
P O J E D Y N E K
K O M O R O W S K I – D U D A
.WR Z\JUDï ,, WXUÚ
ZbQDV]\P SRZLHFLH"
Do naszej redakcji weszłamłoda kobieta, cała
zapłakana, miała kołnierz ortopedyczny na
szyi. Na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie,
jakby była ofiarą wypadku. Była roztrzęsiona
i płakała. - Pomóżciemi, bo już nie wiemdokąd
mam iść. Boją się, że on naprawdę którymś
razemmnie zabije - powiedziała dramatycznie.
TRZEBNICA: Kulisy
pewnej inwestycji.
Kolejny wykonawca
pozwał gminę...
5R]SUXOL
JRWRZÈ
KDOÚ ĝHE\
ZVWDZLÊ
ZLQGÚ
Strona 8
Strona 9
Strona 4
Strona 7
0ïRG\ SUXVLF]DQLQ
]JLQÈï QD ķSLÈWFHĵ
Waldemar Wysocki z PiS
nie zgadza się z decyzją
wojewody, który uznał za
ważne, podjęte na VIII sesji
uchwały i wzywa go do
wydania rozstrzygnięcia
nadzorczego, któremiałoby
je unieważnić.
Czerwiec2015
Dodatekbudowlano-ogrodniczy
NOWagazeta trzebnicka
1
%(=3’$71< '2'$7(. %8'2:/$1<
GR 12:HM JD]HW\ WU]HEQLFNLHM
&]HUZLHF
:'2%5<0 67</8
Warzywa
SRG UÚNÈ
&]\ ZDUWR ]DïRĝ\Ê
ZïDVQ\ ]LHOHQLDN"
Domy
ekologiczne
'
Dom i ogród
%ÈGě ERJDW\ L ]GURZ\
]DVDG\ DUDQĝDFML ZQÚWU] ZHGïXJ
)HQJ 6KXL
s.10
s.2
s.15
']LĂ Z 1RZHM
+16 stron!
Strona 5
Info na
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...48
Powered by FlippingBook