Gwarek 45

gwarek.com.pl TARNOWSKIE GÓRY PIEKARY LUBLINIEC 2,30 zł (w tym 5% VAT) nr 45 12.11.2019 r. nr indeksu 359599 W NUMERZE MIESZKAŃCY WYGRALI Z POWIATEM W SĄDZIE ▶ Kto ma płacić za utrzymywanie pieca c.o. w budynku wielorodzin- nym? Lokatorzy mówią, że wła- ściciel, właściciel – odwrotnie. Sprawa oparła się o sąd. Czytaj - str. 5 ZAKŁADY WOJTACHA W TARAPATACH ▶ Znana w naszym regionie firma z Rept Śląskich wstrzymała pro- dukcję. Ma problemy finansowe i zalega z wypłatą wynagrodzeń. Czytaj - str. 2 OD KAJAKA DO TRÓJBOJU ▶ Laura Gwiżdż to 16-latka z No- wego Chechła, która ma na kon- cie spore osiągnięcia w trójboju siłowym. Wkrótce wystartuje w mistrzostwach Europy w Kownie. Czytaj - str. 20 HOŁD DLA MARCINA GORYLA ▶ 14 listopada w Tarnowskich Górach odbędzie się wyjątkowa akcja, upamiętniająca zmarłego przed rokiemMarcina Goryla. Za- miast kwiatów czy zniczy będzie można oddać krew i uratować zdrowie oraz życie innych. Rok temu do akcji zgłosiła się ponad setka osób. Czytaj - str. 3 MAPA ZAGROŻEŃ PRAWDĘ NAM POWIE? ▶ Mapa zagrożeń miała być jed- nym z przepisów na bezpieczeń- stwo. Obywatele informują, poli- cja weryfikuje, reaguje, załatwia. Czy z mapą jest bezpieczniej niż bez? Nie wiemy, ale na pewno jest ciekawiej. Czytaj - str. 4 W CENTRUM NIE BĘDZIE ŁĄK KWIETNYCH ▶ Petycję w sprawie utworzenia w Tarnowskich Górach łąk kwiet- nych podpisało ponad 900 osób. Mimo że nie chodzi o skompliko- waną, czy kosztowną inwestycję, urzędnicy głowili się nad odpo- wiedzią ponad dwa miesiące. Czytaj - str. 7 CZESKI FILM O WŁOSKIM STRAJKU ▶ Protest ogłoszono i... W Tar- nowskich Górach i powiecie raczej go nie ma i nikt nic nie wie. Czytaj - str. 10 WIADUKT, PRZETARG I WĄTPLIWOŚCI ▶ Do końca roku ma zostać ogło- szony przetarg na zaprojektowa- nie wiaduktu w centrum Kalet. Póki co pytań jest znacznie więcej niż odpowiedzi. Czytaj - str. 11 BRYNICA, RZEKA SZMUGLERÓW ▶ Karolina W. przez granicę za- mierzała przejść z grupą prze- mytników. Gdy przez dłuższy czas nie wracała, zaczęto jej szu- kać, ale bez rezultatu. Podobno kobieta odłączyła się od reszty i nikt nie wiedział, co się z nią później działo. Czytaj - str. 15 PO CO PRODUCENCI DODAJĄ CUKIER DO ŻYWNOŚCI? ▶ Co to jest cukier? Najczęściej ro- zumiemy pod tym pojęciem sub- stancję otrzymywaną z buraków cukrowych czy trzciny cukrowej. Ale cukry występują naturalnie w produktach spożywczych. Za- wierają je owoce, warzywa, zbo- ża, mleko czy miód. Problemem są te dodawane do żywności. Czytaj - str. 17 Sowice, godz. 19.30 normy pyłu PM 10 i PM 2,5 przekroczone ponad 3 i ponad 4-krotnie FOT. AIRLY.EU E LŻBIETA K ULIŃSKA Spo ś ród z ebranych głos zabierali przede wszystkim ci, którzy uważają, że S11 ni- czego im nie ułatwi, a jedynie utrudni życie i narazi na straty finansowe. Argumenty, że droga jest potrzebna, nale- ży tylko wybrać najbardziej korzystny projekt, zniknęły w powodzi argumentów „na nie”. Trudno się dziwić emo- cjom. Projektanci oraz przed- stawiciele inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawili dwa warianty trasy: niebieski i czerwony. W sumie projekt przewidu- je 4 warianty, ale pozostałe w obrębie gminy biegną po tym samym śladzie co te dwa wymienione. Najwięcej negatywnych emocji wywołuje trasa za- znaczona na mapie na czer- wono. Powodem jest jej przebieg przez mocno zur- banizowany teren. Na odcinku biegnącym przez gminę Świerklaniec projekt przewiduje wyburze- nie 50 budynków, w tym aż 40 mieszkalnych! Są to czę- sto nowe domy, albo dopiero w budowie. Wariant niebieski miesz- kańcy są w stanie ewentu- alnie zaakceptować, bo nie wiąże się z wyburzeniami. Dokończenie na str. 2 Świerklaniec nie chce drogi S11 Tłumy przyszły do domu kultury w Nakle Śląskim na spotkanie w sprawie budowy drogi ekspresowej S11. Wniosek z dyskusji jest jeden: mieszkańcy nie chcą, by droga przebiegała przez gminę Świerklaniec. Nie tylko nie godzą się na wyburzenia kilkudziesięciu domów, nie akceptują żadnego projektu. Walka ze smogiem. Sezono- wa moda, czy rzeczywiste działania? Straż miejska karze trucicieli, miasto wydaje krocie na programy proekologiczne, a my wciąż oddychamy powietrzem, które nie bardzo się do tego nadaje. Czytaj – str. 8-9 Kasa przeciw smogowi, a na mapie czerwono

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=