eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Każdy Użytkownik serwisu eprasa.pl rejestrując się zobowiązuje się do zaakceptowania obu tych dokumentów.

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest firma Dom Wydawniczy JaR  Sp. z o.o. (dalej ”serwis eprasa.pl” lub ”Serwis”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455877, NIP 7010374579.
 2. Rejestracja w Serwisie oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności niezależnie od tego, czy korzysta z usług Serwisu czy nie.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest przez cały czas dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 4. Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem regulują przepisy polskiego prawa.

§ 2
Opis usług

 1. Działalność Serwisu eprasa.pl polega przede wszystkim na świadczeniu usługi dostępu do treści w drodze sprzedaży prenumerat i pojedynczych egzemplarzy elektronicznych (cyfrowych) wydań periodyków i nieperiodyków jako materiału do odtworzenia online przy pomocy przeglądarki internetowej (dalej ”e-wydania”). Zależnie od dostępności jest możliwa również sprzedaż e-wydań w formie plików PDF do pobrania na komputer.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie komputera klasy PC/MAC wraz z łączem internetowym lub urządzenia przenośnego umożliwiającego używanie przeglądarki internetowej do przeglądania e-wydań online w formacie flash lub technologii HTML5. W przypadku e-wydań w formacie PDF może być potrzebne zainstalowanie czytnika plików PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader).
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany oferty.
 4. Do zakupionych usług właściciel serwisu eprasa.pl nie dołącza żadnych nośników danych zawierających zakupione e-wydania.
 5. Właściciel serwisu eprasa.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia usług bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika.

§ 3
Zasady świadczenia usług

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis eprasa.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się Użytkownika w systemie. W procesie rejestracji Użytkownik jako login podaje swój adres e-mail oraz określa swoje unikalne hasło.
 2. Użytkownik jest obowiązany utrzymać w tajemnicy dane potrzebne do logowania w serwisie eprasa.pl (login i hasło). Właściciel serwisu eprasa.pl nie odpowiada za skutki świadomego lub nieświadomego przekazania ww. danych osobom trzecim przez Użytkownika.
 3. Do przeglądania zakupionych usług wymagane jest zainstalowanie jednej z przeglądarek internetowych obsługujących format flash: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge,Opera  , a w przypadku plików PDF - jeśli nie obsługuje ich przegladarka -  czytnika plików PDF (Adobe Reader, Foxit Reader i in.).Wszystkie usługi są dostępne i przystosowane dla urządzeń mobilnych wyposażonych w system operacyjny Windows,  Android i iOS..
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za błędne wyświetlanie produktów związane z działaniem oprogramowania na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 5. Zakup usług polega na wybraniu odpowiednich e-wydań i sfinalizowaniu transakcji za pośrednictwem formularza płatności.
 6. Serwis eprasa.com przewiduje realizację płatności za pomocą przelewu online lub  karty płatniczej. Płatności są realizowane za pośrednictwem firmy PayU S.A., opisanej na stronie https://www.payu.pl Użytkownik nie jest obciążany żadną dodatkową kwotą z tytułu obsługi przez firmę PayU S.A., a podane w serwisie eprasa.pl ceny są cenami ostatecznymi.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych e-wydań lub biuletynów na dowolnym komputerze, w tym na dwóch komputerach jednocześnie.
 8. Użytkownik ma prawo wyświetlić lub pobrać zakupiony egzemplarz e-wydania lub biuletynu nieograniczoną liczbę razy.
 9. Warunki przedstawione w punktach 3.7 i 3.8 mogą być ograniczone jedynie decyzjami poszczególnych wydawców.
 10. Pliki wydań aktualnych i zakupionych są dostępne on-line przez okres trzech lat, a następnie są archiwizowane i moga być udostępnione po złożeniu zamówienia na adres: kiosk@eprasa.pl
 11. Właściciel serwisu eprasa.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług wraz z zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika w uzasadnionych przypadkach naruszenia przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownik zakupionego e-wydania nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania e-wydania ani wprowadzania go do obrotu, w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w jego zawartość i treść,
  3. publikowania, dystrybucji ani powielania,
  4. komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób.
 13. Użytkownik nabywający e-wydania jest obowiązany dopilnować, by nie korzystały z nich osoby nieuprawnione oraz by wykorzystanie ich odbywało się zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. W przypadku złamania powyższych przepisów wydawca może zgłaszać pretensje z tytułu nieprzestrzegania jego prawa do kopii swojego produktu.

§ 4
Dane osobowe

 1. Użytkownik poprzez rejestrację dobrowolnie zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w Polityce Prywatności
 2. Właściciel serwisu eprasa.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowej realizacji procesu świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych prowadzonych przez właściciela Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez właściciela serwisu eprasa.pl przed dostępem do nich osób trzecich, nie są również przekazywane innym podmiotom bądź osobom fizycznym.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez serwis eprasa.pl swoich danych osobowych wydawcom, z którymi Serwis zawarł umowę w zakresie sprzedaży elektronicznych wydań, jedynie w celu poprawnego rejestrowania uczestników prenumeraty, zgodnie z Regulaminem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania jak również do żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 6. W przypadku gdy użytkownik zażąda usunięcia swoich danych z Serwisu, ustaje również możliwość przeglądania zakupionych przez Użytkownika e-wydań online. Poza przypadkami uzasadnionymi niniejszym Regulaminem koszty poniesione przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi.

§ 5
Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy na stronie serwisu eprasa.pl: teksty, grafiki, układ graficzny itd. są własnością serwisu eprasa.pl lub firm z nią współpracujących. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu eprasa.pl bez zgody Serwisu lub odpowiedniego jej partnera jest zabronione.
 2. Właścicielem praw intelektualnych do treści, grafik i zdjęć zawartych w e-wydaniach, logotypów wydawców, a także układów strony wewnątrz e-wydań są ich wydawcy. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. materiałów jest zabronione i wymaga uzyskania zgody odpowiedniego wydawcy.
 3. Zakupione e-wydania są przeznaczone do użytku osobistego zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podejmowanie jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odkodowywania zawartości itp. jest zabronione.
 4. Serwis eprasa.pl nie odpowiada za merytoryczną zawartość e-wydań. Serwis eprasa.com nie odpowiada za ewentualne szw formacie flashkody wynikające z polegania na informacjach zamieszczonych w e-wydaniach.
 5. Serwis eprasa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie odnośniki. Odnośniki te podane są dla wygody Użytkowników oraz w wyniku umów zawartych z wydawcami.
 6. Serwis eprasa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w wyniku korzystania z Serwisu, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w efekcie naruszenia niniejszego Regulaminu. Serwis eprasa.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z oferowanych usług, braku możliwości odczytania e-wydania wskutek nieprawidłowości związanych ze sprzętem lub z oprogramowaniem komputera Użytkownika oraz za szkody powstałe w następstwie utraty lub jakichkolwiek zmian danych Użytkownika.

§ 6
Newsletter i modyfikacje ustawień osobistych profilu

 1. Użytkownik rejestrujący się w serwisie eprasa.pl wyraża wstępną zgodę na otrzymywanie newslettera wysyłanego przez Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika. Newsletter informuje o nowościach w serwisie eprasa.com oraz o nowych e-wydaniach dostępnych na stronach Serwisu. Może również zawierać materiały promocyjne partnerów Serwisu.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, modyfikując ustawienia swojego profilu po zalogowaniu na stronę Serwisu. Po zmianie ustawień wysyłanie newslettera przez serwis eprasa.pl zostaje wstrzymane.
 3. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z pkt. 4.5 niniejszego Regulaminu jest tożsame z usunięciem jego profilu oraz adresu e-mail.

 

Ostatnia modyfikacja: 24.05.2018 r. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Gromadzenie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dom Wydawniczy JAR Sp zo.o., prowadzący serwis eprasa.pl, który zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do realizacji sprzedaży e-wydań. Są to:

 1. imię i nazwisko lub nick
 2. adres
 3. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
 4. w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nazwa firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

§ 2
Dobrowolność

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji zamówień e-wydań.

§ 3
Bezpieczeństwo

 1. Wszelkie dane osobowe, pobierane od Użytkowników w procesach rejestracji i logowania, przesyłane są do systemu za pomocą certyfikowanego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 2048-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane w bazie Serwisu są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy eprasa.com, przeszkoleni pod kątem administrowania i chronienia danych osobowych.

§ 4
Newsletter i informacje marketingowe

Ewentualne wysyłanie newslettera z informacjami marketingowymi i ew. reklamowymi jest uzależnione od wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera przez zmianę ustawień swojego profilu w Serwisie.

§ 5
Zarządzanie danymi osobowymi

eprasa.pl umożliwia Użytkownikowi po zalogowaniu wgląd i aktualizację swoich danych osobowych. Usunięcie z bazy danych informacji o kliencie, z zachowaniem dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, następuje w wyniku rezygnacji przesłanej przez Użytkownika drogą mailową na adres: kiosk@eprasa.pl

eprasa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Aktualnie obowiązujące Regulamin i Polityka Prywatności są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Warszawa, 24.05.2018 r.

 

   powrót na stronę główną